PRAVILA IN POGOJI NAGRADE IGRE.

MINI kuhna 2024

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradni igri »MINIkuhna«, katere organizator je BMW Vertriebs Gmbh - Podružnica Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka 2246716000 (BMW Group Slovenija). Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke MINI.


2. OPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI.

 

Nagradna igra poteka od 10. 06. 2024 do vključno 04. 10. 2024 na območju Republike Slovenije. Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja objavljena na spletni strani MINI Slovenija: https://www.mini.si/sl_SI/home/explore/mini-kuhna-2024/mini-kuhna-pravila.html

 

Pogoj za sodelovanje v nagradna igri je prijava z vsemi ustreznimi podatki na spletni strani https://www.mini.si/sl_SI/home/explore/mini-kuhna-2024.html

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradna igri. Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.


3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI.

 

Šteje se, da posamezni sodelujoči ob tem, ko se prijavi in pošlje podatke izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradna igri v celoti spoštoval njena pravila.

V nagradna igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, so polnoletni in polno poslovno sposobni ter imajo veljavno vozniško dovoljenje B kategorije in se jim ne izvršuje sankcija ali varnostni ukrep prepovedi vožnje motornih vozil v cestnem prometu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja, ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

 

4. NAGRADNI SKLAD

 

Nagradni sklad obsega:

Kulinarično doživetje z MINI in ODPRTA KUHNA za 2 osebi (možnost udeležbe dodatnega spremljevalca) z izletom na kulinarično destinacijo po Sloveniji v družbi »Odprte kuhne« z vozilom MINI, ki bo v terminu razpoložljivo. Denarna vrednost glavne nagrade znaša 150 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti.

 

 

5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD

 

Nagrajenci bodo izbrani z žrebom – naključno izbiro, v kateri bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo podali popolno prijavo najkasneje do vključno 7. 10. 2023.

Žreb bo potekal 04. 10. 2024, v prostorih BMW Group Slovenija, na Ameriški ulici 8, v Ljubljani.  

Udeleženec v nagradi igri lahko sodeluje enkrat.

Dodeljevanje nagrad udeležencem bo potekalo najkasneje do 17. 10. 2024, opravi in nadzoruje ga komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja nagradne igre. Dodeljevanje bo potekalo z žrebom. O rezultatih komisija sestavi zapisnik, v katerem se zapiše: datum in kraj žrebanja, število sodelujočih v nagradni igri, prisotne osebe – člani komisije, rezultati.

 

Zapisnik o žrebu se hrani pri organizatorju tri (3) leta. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

 

 

6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

 

Po zaključku žreba bo najkasneje do 17. 10. 2024 BMW Group Slovenija preko elektronske pošte obvestila nagrajence o dobitkih.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo.

Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

 

7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV

 

Nagrajenec mora organizatorju posredovati odgovor v katerem sprejema nagrado v roku 72 ur od prejema elektronske pošte z obvestilo o prejemu nagrade. V kolikor ne posreduje navedenega odgovora, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

 

8. PREVZEM NAGRAD

 

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po dogovoru, glede na razpoložljivost vozil in organizacijo obiskov kulinaričnih destinacij v jeseni 2024. Glede vseh detajlov obiska in prevzema vozila bodo nagrajenci kontaktirani vsaj en teden pred tem. Prevzem in vračilo vozila se opravi na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana.

 

 

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV

 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne bo sodeloval v sporih glede imenstva/upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede imetništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za: (ne)delovanje spletne strani www.mini.si, kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad, nedostavljene pošiljke z nagradami, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

 

Sodelujoči v nagradni igri s poslanimi osebnimi podatki izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za trženjske namene in za namene te nagradne igre skladno z zakonom.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za trženjske namene. V primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov, se sodelujoči izključi iz nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.11. KONČNE DOLOČBE

 

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradna igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na www.mini.si, kjer bodo objavljeni te splošni pogoji in pravila sodelovanja.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z 10. 06. 2024.


Ljubljana, 10. 06. 2024